ÚVOD PODMÍNKY SOUTEŽE menu
FOTO-FEST 2017
1. VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE FOTOFEST 2017
Pořadatelem soutěže je DK AKORD Ostrava s.r.o.  ve spolupráci s MOK Krzanowice
Vyhlášení soutěže  1.4. 2017  - téma pro rok 2017-  HUMOR VE FOTOGRAFII
Téma je zaměřeno na humor ve fotografii a  to ve dvou kategoriích : a) ČISTÁ FOTOGRAFIE ( humor zachycený  objektivem, bez dalších úprav – smějící se lidé, humorné situace atd.   b) FOTOKOLÁŽ ( upravované fotografie, několika  snímků dohromady včetně grafické úpravy)  mající úsměvnou pointu.

2. Uzávěrka  soutěže
Své snímky zasílají soutěžící  od   21.8.  2017  Ukončení příjímání soutěžních fotografií je 4.9. 2017ve 23:59 hod. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny. Počet snímků od jednoho soutěžícího je omezen na max. 6 snímků (v obou kategoriích dohromady)

3. Technická specifikace pro odevzdání fotografií (snímků):
- snímek zasílejte ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě - nejlépe v rozlišení 30x42cm na 300dpi,
resp 3543 x 4996 bodů, (pozn. - náhledy či zmenšené snímky nelze vytisknout v dostatečné velikosti a kvalitě, tisk vítězných fotografií na formát A3)
předání snímku – pouze elektronicky, zasláním na adresu: z.kacor@dk-akord.cz
a to prostřednictvím serverů jako je např. uschovna.cz. (do předmětu napište – FOTOFEST 2017)

- ke snímku je nutné dodat název snímku, jméno a  příjmení autora, telefonické a korespondenční spojení
- snímek nesmí obsahovat žádný vodoznak ani vložený text nebo obrázek, pokud není součástí jako koláž v kategorii b.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit fotografie se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Fotografie nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

5. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na propagaci této soutěže a to: publikováním v denním tisku a jiných médiích, na reklamních plochách anebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity při realizaci výstavy, která může mít putovní charakter i mimo území ČR.

6. Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem fotografie. V opačném případě může být taková fotografie vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady vyřazen ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií či právy k ní. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

7. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

8. Vyhlášení výsledků a předání cen bude realizováno v rámci vernisáže Fotografické výstavy v DK AKORD v měsíci říjnu na které všichni  soutěžící obdrží pozvání.


PODMÍNKY SOUTĚŽE
O PROJEKTU
O NÁS
FOTO-FEST 2016
KONTAKTY

 

logo Akord logo MOK